Publikácie

Metódy výskumu krajiny – príručka je určená pre študentov ekologických a biologických vedných disciplín, ale aj pre nadšencov, ktorí sa často pohybujú v prírode a zaujímajú ich hlbšie ekologické súvislosti

Kvitnúce zdravie prírody – multimediálna príručka o výskyte a využití liečivých rastlín

Kde žijeme – metodická príručka, návrh projektového vyučovania a jeho využitie v environmentálnej výchove na 2. stupni základných škôl

stiahnuť tu: Kde žijeme

Lužné lesy dolného Váhu – brožúra zameraná na prírodné pomery navrhovaného CHKP Luhy na Bystrom

Trvaloudržateľný rozvoj krajiny

Pasenie v Bielych Karpatoch – štúdia obsahuje návrh základnej infraštruktúry pre zavedenie pastvy oviec a kôz v chránených územiach s výskytom vzácnych druhov motýľov; ako stratégiu ekonomickej sebestačnosti farmy, štúdia navrhuje permakultúru

Ekopedagogické prvky – ich vytváranie a výučba na nich – príručka, ktorá je inšpiratívnou pomôckou na uľahčenie a spestrenie procesu výučby