Pre návštevníkov centra

Ako nás nájdete?

Centrum sa nachádza v Novej Bošáci, v časti Salaš Ostrolúckeho, za označením začiatku obce (zo slovenskej strany) je tretím domom na ľavej strane cesty, pred ekocentrom s bielym plotom je autobusová zastávka. Dostanete sa k nám autobusom z Nového Mesta nad Váhom aj z Trenčína, vystúpite na prvej zastávke – Salaš. Návštevníci z Českej republiky sa ku nám dostanú autom cez obec Březová.

Pobyt v Centre

Centrum má ísť príkladom environmentálne vhodného a trvaloudržateľného spôsobu života a preto sme sa rozhodli hneď od otvorenia dodržiavať určité pravidlá, ktoré platia aj pre našich návštevníkov.

Znižujeme uhlíkovú  stopu – okrem prechodu na obnoviteľné zdroje energie (najmä na biomasu z lokálnych zdrojov) sa snažíme o vyrovnávanie uhlíkovej stopy centra. Výsadbou nových stromov na pozemku a vo voľnej krajine chceme dlhodobo znižovať uhlíkovú stopu – o množstvo CO2 viazaného v procese fotosyntézy nami vysadenými stromami.

Nekonzumujeme mäso – súčasná intenzívna produkcia mäsa vo veľkochovoch spôsobuje závažnú degradáciu životného prostredia, spotrebováva veľké množstvo energie a vody, vyprodukuje množstvo skleníkových plynov, transportuje sa  na veľké vzdialenosti, spôsobuje znečisťovanie vodných zdrojov, intenzívne spásanie spôsobuje pôdnu eróziu, kvôli pastvinám a poliam na pestovanie krmovín sa ničia pôvodné lesy, v mnohých krajinách s hladujúcimi obyvateľmi sa pôda využíva na produkciu krmovín pre dobytok namiesto pestovania potravín pre ľudí, a pod.
Iné živočíšne výrobky (mlieko, maslo, syr, vajcia, med) si zaobstarávame z miestnych zdrojov z extenzívnych chovov.

Preferujeme výrobky z miestnej alebo regionálnej produkcie a z ekologického hospodárenia, preto sme pre účely stravovania pracovníkov aj návštevníkov v centre založili potravinovú banku.

Používame len biodegradovateľné, environmentálne vhodné čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú bežne používané fosfáty ani chlór, pre vodné ekosystémy a ľudské zdravie nebezpečné chemikálie.

Používame prírodnú kozmetiku z rastlinných surovín pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva, bez syntetických farbív, parfumov, parafínu a iných ropných produktov od firiem, ktoré dávajú dôraz aj na ekologickú únosnosť výroby, využitie surovín z projektov rozvojových krajín v rámci programu Fair Trade, humánne testovanie a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadov.

Preto prosíme účastníkov našich víkendoviek, výskumných pobytov, dobrovoľníckych stretnutí a iných návštevníkov, aby používali našu kozmetiku a čistiace prostriedky a varili zo surovín z  našej potravinovej banky.

Pri budovaní  a prevádzkovaní centra je pre nás dôležitá aj spolupráca s komunitou v obci (miestnou samosprávou, školou, podnikateľmi, inými záujmovými združeniami, ale aj občanmi) a so susedmi. Zmysel v tejto spolupráci vidíme nielen v akceptovaní existencie centra, ale aj v posilňovaní občianskych aktivít, zapájania sa občanov do plánovania a realizovania projektov rozvoja obce, rozvoj drobných podnikateľských služieb viazaných na návštevníkov centra (nákup potravín, odbyt lokálnych produktov) a v spolupráci na revitalizačných projektoch v krajine. Preto si veľmi vážime dobré vzťahy so susedmi a obyvateľmi obce a dúfame, že aj naši návštevníci to ocenia.