Permakultúra

Permakultúrne využitie ovocného sadu

V rámci projektu Návrat k tradičnému a trvaloudržateľnému hospodáreniu v ovocných sadoch sme pripravili pre verejnosť praktické workshopy a prednášky na rôzne témy (spoznaj svoj pozemok, výsadby a permakultúrne hospodárenie v ovocnom sade, podpora biodiverzity v ovocnom sade, ochrana bielokarpatskej krajiny a zachovanie jej tradícií atď.). Počas série letných workshopov sme sa venovali témam ako je voda v krajine, kosenie porastov, spracovanie byliniek, včelárstvo, kompostovanie, pripravili sme odborné exkurzie po sade spojené s krajinnoekologickými a botanickými prednáškami priamo v teréne. V máji 2013  sme vysadili v sade spoločenstvo jabloňového stromu a slnečnú pascu, viacero trvalkových a bylinkových podsadieb. Od jesene usporadúvame ovocinárske worskhopy na témy výsadba ovocných stromov, staré krajové odrody a ich pestovateľské nároky, rez starších ovocných stromov a novej výsadby, údržba po výsadbe a množenie ovocných drevín. Na jar chystáme pre učastníkov bylinkový workshop zameraný na jarnú očistu organizmu a výsadbové workshopy, na ktorých vysadíme ďalšie druhy ovocných stromov  a krov pre zvýšenie biodiverzity.

 Revitalizácia priestorov po výstavbe koreňovej čističky (rok 2011)

V rámci dobrovoľníckych wokrshopov sme obnovili a ozelenili priestor po výstavbe koreňovej čističky a vytvorili niekoľko zaujímavých plôch, ktoré budú využívané na vzdelávacie aktivity a prispejú k skvalitneniu okolia koreňovej čističky.
Upravili sme stavebný priestor v okolí koreňovej čističky, vytvorili sme chodníky, schodíky, vysadili rôzne druhy lúk, v lužnom lese, ktorý susedí s koreňovou čističkou sme vysadili dreviny, ktoré spevňujú brehy, najmä pri výtoku z koreňovej čističky, ako aj popri vale samotnej čističky. Do podrastu v lužnom lesíku, na brehy potokov a do okolia koreňovej čističky sme vysadili rôzne bylinky a trvalky. Vedľa koreňovej čističky sme vytvorili priestor s lavičkami na stretávanie, prednášky a verejné diskusie pre návštevníkov environmentálneho centra.

Festival prírodného hospodára (rok 2010)

Návštevníkom centra sme formou prednášok, diskusií, exkurzií a workshopov vysvetľovali princípy ekologického hospodárenia.
Na pozemku ekocentra sme založili ukážkové prvky a plochy ekologickej záhrady s využitím permakultúrneho dizajnu, ekologického poľnohospodárstva a tradičných techník. Z ukážkových plôch a prvkov sme vytvorili parenisko, vyvýšené polykultúrne záhony, kopy pre tekvice, bylinkovú špirálu. Vysadili sme živý plot, vyrobili sušičku ovocia, urobili závlahový systém. Vznikla tak ukážková záhrada, ktorá slúžila na vzdelávanie, výskum, ale zároveň aj ako doplnok k stravovaniu pre účasntíkov neskorších workshopov.

Prírodné riešenie problému odpadových vôd v Bielokarpatskom regióne (rok 2010)

Sústredili sme sa na riešenie závažného problému odpadových vôd v obciach bez kanalizácie, ktoré by bolo priateľské k životnému prostrediu, rastlinám a živočíchom.
V rámci workshopov s odborným lektorom a stavebným dozorom sme na verejne prístupnom pozemku nášho environmentálneho centra vybudovali koreňovú čističku vôd pre kapacitu 15 ľudí. Čistička bude slúžiť ako ekopedagogická plocha na vzdelávanie škôl, dobrovoľníkov, návštevníkov centra, účastníkov rôznych kurzov a najmä na informovanie a propagovanie ekologického čistenia odpadových vôd z domácností pre obyvateľov regiónu.

Odkrývanie tajomstiev starých ovocných stromov (rok 2010)

Propagovali sme región Bošáckej doliny a jej tradície (pestovanie ovocných stromov, spracovávanie ovocia), informovali sme o význame ovocných stromov, ich prírodnom pestovaní a o tradičnom spracovávaní ovocných produktov.
Počas organizovaných náučných exkurzií sme vyhľadávali staré ovocné sady v okolí ekocentra, navštívili sme ovocinársku škôlku v Bojkoviciach, kde sa pestujú tradičné odrody ovocných stromov, 100 ročnú pálenicu v Bošáci, ako aj tradičnú, ale aj modernú sušiareň ovocia.

Permakultúrna dizajnérka – Ing.Katarína Súkeníková – návrhy, poradenstvo, vzdelávanie

Kontakt:

http://www.prirodavzahrade.sk/