Ochrana prírody a krajiny

Obnova starých sadov

V súčasnosti sa venujeme záchrane ovocného sadu v Novej Bošáci a prinavráteniu trvaloudržateľného hospodárenia v ovocných sadoch. Naším dlhodobým cieľom je prispieť k obnove krajiny Bielych Karpát a záchrane biodiverzity prinavrátením tradičných foriem hospodárenia.

Výsadba lužného lesa

V okolí ekocentra postupne dosádzame s pomocou študentov UKF do brehových porastov rieky Bošáčky pôvodné dreviny.

Podpora dutinových hniezdičov

Zaoberáme sa  zlepšovaním hniezdnych podmienok pre sovy a rôzne dutinové hniezdiče rozvešiavaním búdok vhodných pre tieto druhy v lokalitách ich výskytu v okolí Nitry a Novej Bošáce.

Podpora ochrany a druhovej rozmanitosti v Dvorčianskeho lesa pri Nitre (od 2008)

Zaoberali sme sa monitorovaním vybraných druhov živočíchov (dutinové hniezdiče, stromové druhy cicavcov, netopiere, plazy a obojživelníky), starostlivosťou o tieto druhy (vytypovanie stromov vhodných na zahniezdenie, podpora hniezdnych možností, návrh bezzásahovej zóny) a návrhom menežmentového plánu pre lokalitu Dvorčiansky les.

 Výskum lužných lesov na Váhu (2008)

Podieľali sme sa na výskume lužných lesov na Váhu pre návrh vyhlásenia chráneného krajinného prvku Luhy na Bystrom. Zúčastnili sme sa rokovaní a pripomienkových konaní k návrhu vyhlásenia tohto chráneného územia.

Reštitúcia a záchrana sysľa pasienkového

V spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR sa OZ Pangaea od roku 2005 zúčastňovalo na reštitúcii a záchrane sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) z letiska M.R. Štefánika v Bratislave. Cieľom projektu bola záchrana kriticky ohrozeného sysľa pasienkového a jeho postupné prinavrátenie na lokality, kde kedysi jeho populácie žili, ale boli vyhubené. Druhým aspektom projektu bolo vytvorenie potravnej základne pre kriticky ohrozené dravé vtáky (orol kráľovský – Aquila heliaca a sokol rároh – Falco cherrug), ktoré sú troficky závislé na love sysľa.

Manažment xerotermných lúk

Už niekoľko rokov sa venujeme na jarných brigádach manažmentu xerotermných lúk v okolí Nitry s výskytom vzácnych rastlín, akými sú hlaváčik jarný (Adonis vernalis), poniklec veľkokvetý (Pulsatila grandis) a niektoré druhy orchideí.