Environmentálna výchova

DSC_7973aDSC_0898a DSC_0902a DSC_7763aDSC_0918aDSC_9146a DSC_5188aDSC_4851a   10649828_1508764069372465_3338318926699670042_n_DSC3673DSC_3399a

Členovia OZ Pangaea viedli mnohé environmentálne zamerané výchovno-vzdelávacie projekty pre žiakov a študentov na všetkých stupňoch vzdelávania, letné tábory a školy v prírode. Školili sme učiteľov základných a stredných škôl praktickú environmentálnu výchovu. Z mnohých našich projektov, školení a vzdelávacích programov sú najvýznamnejšie tieto projekty:

Prírodné laboratórium – vyučovanie na ekopedagogických plochách (rok 2011)

Workshopy sme zamerali na školenie učiteľov o význame a využití ekopedagogických plôch vo výučbe a o premene školských dvorov na efektívnu učebnú pomôcku. Okrem teoretickej výučby sme vytvorili štyri nové ekopedagogické prvky (EPP) na pozemku environmentálneho centra – domčeky pre hmyz, suchomilné spoločenstvá, zamulčované plochy a polykultúrne bylinkové záhony.

Definovali sme si ekopedagogický prvok (EPP ) a jeho využitie vo vyučovacom procese. Prezentovali sme existujúce ekopedagogické plochy v environmentálnom centre OZ Pangaea, napr. živý plot z rôznych druhov stromov a kríkov, slnečnú pascu, bylinkovú špirálu, búdky, kŕmidlá, hadník, skalničky a iné. Prezentácia plôch bola spojená s konkrétnymi príkladmi využitia vo výučbe a vysvetľovaním, ako takéto plochy vytvoriť.

Venovali sme sa zoznamovaniu sa s účastníkmi, s pozemkami ich škôl, s predmetmi, ktoré vyučujú a tiež možnostiam tvorby EPP na ich školách. K téme ekopedagogických plôch sme vydali praktickú príručku pre učiteľov na CD.

Ecology Outdoor Education for Young People (rok 2010)

V zime sa pod záštitou Višegradského projektu začala pre medzinárodnú skupinu česko-slovenských študentov expedícia do Krkonôš. Celá akcia prebiehala v okolí Rýchorské boudy v 1. ochrannej zóne Krkonošského národného parku. Študenti rozmanitých odborov spolu so svojimi profesormi si mali možnosť počas piatich dní vymeniť skúsenosti a poznatky týkajúce sa environmentálnej problematiky. Náplňou pobytu bola heterogénna zmes vzdelávania formou prednášok, workshopov, práce v teréne, poznávacích výletov na bežkách a večerných environmentálne ladených hier.

 V lete sa v rekreačnom zariadení Jedliny (Kostoľany pod Tríbečom) konala druhá časť stretnutia českých a slovenských študentov prírodných vedných odborov (ekológia, environmentalistika, biológia). Lektori zo Slovenska, Čiech a Maďarska pre nich pripravili terénne práce a pozornosť študentov sa upriamila na zaujímavé metódy ekologického výskumu, ktoré im môžu pomôcť v ďalšom formovaní ich profesionálneho smerovania v oblasti prírodných vied.

Popularizácia ekológie prostredníctvom terénnych exkurzií (2008-2009)

Zámerom projektu bolo priblížiť mladým ľuďom rôzneho zamerania výskum, ktorý je základom ochrany prírody, naučiť ich spoznávať prírodu a pracovať s prístrojmi potrebnými k takémuto výskumu. Pripravil sme 5 exkurzií zameraných na niekoľko typov ekosystémov: horský ekosystém, lužné lesy, mokrade, lúčne ekosystémy a lesy.

Miesto, kde žijem (rok 2007)

Projekt bol inovatívnym, výchovno – vzdelávacím programom navrhnutým pre druhý stupeň základných škôl. Zamerali sme sa na formovanie zodpovedného občana, ktorý by sa vlastnými silami usiloval o zlepšenie svojho životného prostredia a miestnej komunity. Výučbová, ako aj praktická časť projektu, kde žiaci realizovali projekty, ktoré sami navrhli, sa uskutočnila na ZŠ Nábrežná v Nitre.