O centre

Od prvých jarných dni roku 2010 sú brány do nášho environmentálneho centra v Bielych Karpatoch otvorené verejnosti. Centrum sa nachádza  v Novej Bošáci, ktorej okolie je známe roztrateným osídlením, zachovaním tradičných stavieb a spôsobov obhospodarovania, spásaním a ručným kosením lúk, výskytom starých odrôd ovocných stromov a ochranársky vzácnych spoločenstiev mokradí a orchideových lúk.

Našim zámerom je vybudovať centrum slúžiace na:

1. vzdelávanie – formou školení, kurzov, workshopov, exkurzií a prednášok so zameraním na ekologizáciu každodenného života zmenou prístupu k tvorbe a využívaniu záhrad, podporou využívania prírodných materiálov v stavebníctve, rozvojom krajinného a územného plánovania a integrovaného menežmentu krajiny, aktivizáciou občianskych iniciatív, ako aj praktickou environmentálnou výchovou pre školy

2. výskum a realizáciu praktických opatrení na zlepšenie stavu krajiny – zamerané na ochranu prírody a krajiny, botaniku, zoológiu (najmä ekologicky významné skupiny druhov  ako drobné zemné cicavce, netopiere, vtáky), monitoring vodných tokov, monitoring jednotlivých zložiek ekosystémov (pôda, voda, klíma), krajinnú diverzitu a stabilitu, hodnotenie priaznivého stavu biotopov a zadržiavanie vody v krajine ako súčasť protipovodňových opatrení

3. iné aktivity – podpora tradičných remesiel (košikárstvo, práca s drevom, hlinou), landart, rozvoj mäkkého turizmu v regióne, úprava verejných priestranstiev (amfiteáter, ihriská, kyselky, inštalácia náučných tabúľ), konzultácie a poradenstvo, vydávanie publikácií

Doteraz sme vybudovali na pozemku centra koreňovú čističku, funkčnú úžitkovú prírodnú záhradu, hmyzie domčeky, a sušičku ovocia. Vysadili sme bylinkové a trvalkové záhony, jedlé drevokazné huby a vŕbový prútnik. Pre návštevníkov environmentálneho centra  sme  vytvorili vonkajšiu učebňu s lavičkami na stretávanie, prednášky a verejné diskusie.

 Prvým výskumným projektom nášho občianskeho združenia v tomto záujmovom území je návrh optimalizácie krajinnej štruktúry a využitia krajiny vzhľadom na protipovodňové opatrenia.