Členovia

Členmi o.z. Pangaea sú mladí ekológovia so zameraním na ochranu prírody, ekologické poľnohospodárstvo, manažment krajiny, výchovu a vzdelávanie.

V súčasnosti má o.z. Pangaea 8 členov, ktorými sú:

Ing. Ľudovít Vašš – riaditeľ občianskeho združenia,  jeho poslaním je spájať ľudí so záujmom o trvalo udržateľné ekologické hospodárenie v krajine.  Špecializuje sa na extenzívne ekologické ovocinárstvo a pomológiu starých a lokálnych odrôd ovocných drevín.

Mgr. Lukáš Zorád, PhD. – zástupca riaditeľa. V súčasnosti pracuje pre OZ Človek v Ohrození ako terénny koordinátor projektu zvyšovania potravinovej bezpečnosti v centrálnej Keni

Členovia:

Doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. – zoológ venujúci sa najmä výskumu drobných zemných cicavcov

Mgr. Imrich Jakab, PhD. – venuje sa environmentálnej výchove na školách a geografickým informačným systémom

PaedDr. Silvia Jakabová, PhD. – venuje sa environmentálnej výchove a publikačnej činnosti

Ing. Viera Vanková, PhD. – venuje sa mimoškolskej environmentálnej výchovy

RNDr. Peter Petluš PhD. – zaoberá sa hodnoteným krajinného rázu, estetikou a percepciou urbanizovanej krajiny

Mgr. Pavol Stranovský PhD. – doktorand na UKF, pracuje na návrhu optimalizácie krajinnej štruktúry a využitia krajiny vzhľadom na protipovodňové opatrenia

Ján Supuka Bc. –  študent Environmentálneho manažmentu na FEE TUZVO s úprimným záujmom o rozumné, ekologické a hlavne lásky plné gazdovanie.  Aktívny v mimovládnych organizáciach a študentskom spolku TunaTU .